Disclaimer

Dit is de officiële website van het Vlaamse kenniscentrum Mediaonderzoek Mediapunt van de Vlaamse overheid. De website onsluit wetenschappelijke inzichten rond media voor iedereen met een interesse in media(onderzoek).

Het kenniscentrum is een samenwerking tussen vier onderzoeksgroepen, verbonden aan drie universiteiten, onder leiding van de Vrije Universiteit Brussel:

Het onderzoek dat aan bod komt op Mediapunt gaat echter breder dan deze onderzoeksgroepen. Mediapunt heeft de expliciete doelstelling om mediaonderzoek van álle Vlaamse kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen) te ontsluiten.

Doel van de website

Het doel van de site is tweeledig: het platform geeft inzicht in het onderzoek dat Mediapunt zélf doet (zie Updates & analyse) en het biedt een plaats waar alle beleidsrelevant onderzoek naar media aan de Vlaamse kennisinstellingen kan ontsloten worden (zie Onderzoeksfiches).

Als kenniscentrum heeft het Mediapunt heeft drie kerntaken om uit te groeien tot het referentiepunt voor Vlaams mediaonderzoek.

  1. Mediapunt verzamelt de inzichten van het vele onderzoek dat in Vlaanderen gebeurt op vlak van media, mediagebruik en mediaparticipatie. Want het medialandschap is geëvolueerd naar een complex ecosysteem met heel diverse spelers. In Vlaanderen doen verschillende kennisinstellingen onderzoek naar die complexiteit. Dat onderzoek zal Mediapunt samenbrengen en vertalen naar concrete inzichten en aanbevelingen voor beleidsmakers en mediaprofessionals.
  2. Mediaput doet eigen onderzoek en data-analyse. Dit omvat analyses van gedetailleerde data over het mediagebruik in Vlaanderen en ook vraaggericht beleidsrelevant onderzoek.
  3. Mediapunt doet actief aan kennisdeling. Daarvoor werkte het kenniscentrum een heel aantal formats uit, zoals de Onderzoeksfiches, de nieuwsbrief (media.brief) en eigen publicaties als het media.dossier en de jaarlijkse media.monitor. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zette samen met het kabinet van minister Dalle de krijtlijnen van de opdrachten van Mediapunt uit. De Vlaamse Regering keurde de erkenning van het kenniscentrum en de beheersovereenkomst goed op 9 december 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stuurt op inhoudelijk en methodologisch vlak de goede uitvoering van de opdrachten van Mediapunt mee aan. Naast het kenniscentrum en het departement zijn ook het kabinet van minister Dalle en de Sectorraad Media van de SARC vertegenwoordigd in de stuurgroep. De beheersovereenkomst loopt van 2023 tot 2026.

Beperkte aansprakelijkheid

Onder Onderzoeksfiches verzamelt Mediapunt onderzoek en linkt hierbij steeds naar het origineel onderzoek. De website bevat hierdoor links naar externe websites waarover de universitaire onderzoeksgroepen verbonden aan Mediapunt geen controle hebben. Mediapunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe websites. Het gebruik van externe links is op eigen risico.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Mediapunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Contactinformatie